Level 3

Đối tượng: Học sinh đã nắm vững luật chơi hoặc đã hoàn thành level 2.
Thời lượng: 16 tiết (30 phút/tiết).
Mục tiêu khóa học: Khóa học gồm 10 chủ đề chiến thuật nâng cao, giúp học sinh củng cố và đào sâu thêm kiến thức đã học ở giai đoạn trước.
Học sinh hoàn thành level 1-2-3 sẽ đạt hệ số ELO 600-800.

Nội dung khóa 3:
Bài 17: Giành ưu thế vật chất.
Bài 18: Tìm nước phòng thủ hợp lý.
Bài 19: Chiếu bí trong 1 nước (với nhiều quân).
Bài 20: Các kiểu chiếu bí.
Bài 21: Bẫy quân.
Bài 22: Phòng thủ nước chiếu bí.
Bài 23: Hòa cờ.
Bài 24: Tạo thế chiếu bí.
Bài 25: Tốt thông – I.
Bài 26: Tốt thông – II.