Level 2

Đối tượng: Học sinh chỉ biết đi quân hoặc đã hoàn thành level 1.
Thời lượng: 16 tiết (30 phút/tiết).
Mục tiêu khóa học: Khóa học bao gồm 8 chủ đề. Khóa học sử dụng các phương pháp đơn giản nhất để hiện thực hóa ưu thế lực lượng và ưu thế về thế trận. Kết quả quan trọng trong việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản cờ vua là khả năng tạo lập thế chiếu hết.
Học sinh hoàn thành level 1-2-3 sẽ đạt hệ số ELO 600-800.

Nội dung khóa 2:
Bài 9: Chiếu hay chiếu bí.
Bài 10: Cờ bí hay chiếu bí.
Bài 11: Nhập thành.
Bài 12: Giá trị quân cờ – Đổi quân.
Bài 13: Các trường hợp hòa cờ
Bài 14: Chiếu bí Vua đơn độc
Bài 15: Nước đi đặc biệt của Tốt
Bài 16: Ghi chép lại ván cờ (với kí hiệu dài)