Bài 10: Cờ bí hay chiếu bí

Bài 10: Cờ bí hay chiếu bí

I. Khi nào thì cờ bí ?

Chiếu bí: vua bị chiếu và không thể thoát khỏi nước chiếu. Bên bị chiếu bí thì thua cuộc.

Cờ bí: vua không bị chiếu và không có nước đi hợp lệ. Bên rơi vào tình huống cờ bí được hòa cờ.

Hậu đen chiếu bí vua trắng

Hậu đen không chiếu vua trắng nhưng Vua trắng cũng không có nước đi hợp lệ

Trắng không đi Vua được nhưng trắng đi tốt được, ván cờ vẫn tiếp diễn

Trắng không đi vua cũng không đi tốt được, trắng hết nước đi hợp lệ và hòa cờ

II. Vận dụng luật cờ bí

Bên yếu thế thường thí quân nhằm tạo thế cờ bí để thủ hòa.

Trắng đang yếu thế.

Trắng thí Hậu để đưa về hình cờ bí

Trắng không có nước đi hợp lệ + Vua trắng không bị chiếu = Hòa cờ

Lưu ý: các bạn có thể thấy cờ bí là một luật cờ không hợp lý khi một bên có rất nhiều quân, bên còn lại chỉ có vài quân trơ trọi mà lại hòa. Nhưng đây là vấn đề lịch sử nên FIDE quyết định giữ nguyên luật cho tới ngày nay.

III. Cờ bí hay chiếu bí ?

Các bạn hãy xem các hình sau và cho biết đây là trường hợp nào. Xem đáp án ở hình tiếp theo.

Bài 1:

Đáp án: Chiếu bí, vua đen bị chiếu và không có cách thoát khỏi nước chiếu.

Bài 2:

Đáp án: Cờ bí, vua đen không bị chiếu và đen hết nước đi hợp lệ

Bài 3:

Đáp án: Chiếu bí, vua đen bị chiếu và không có cách thoát khỏi nước chiếu.

Bài 4:

Đáp án: Cờ bí, vua đen không bị chiếu và đen hết nước đi hợp lệ

IV. Cờ bí, chiếu bí hay chơi tiếp ?

Các bạn hãy xem các hình sau và cho biết đây là trường hợp nào. Xem đáp án ở hình tiếp theo.

Bài 5:

Đáp án: Chiếu bí, vua đen bị hậu chiếu và không có cách thoát khỏi nước chiếu.

Bài 6:

Đáp án: Cờ bí, do vua đen và tượng đen đều không có nước đi hợp lệ.

Bài 7:

Đáp án: Chơi tiếp, ván cờ vẫn tiếp diễn vì tốt đen có thể đi tiếp.

Bài 8:

Đáp án: Cờ bí, đen không đi được cả ba quân: vua, tượng và tốt.

V. Thủ hòa

Trong các hình dưới đây, bên trắng đều yếu thế. Bên trắng hãy tạo hình cờ bí để thủ hòa.

Bài 9

Đáp án: Trắng thí Xe, sau khi Hậu ăn Xe thì vua trắng hết nước đi hợp lệ và hòa.

Bài 10

Đáp án: Trắng thí Xe, sau khi đen ăn Xe thì trắng trắng rơi vào thế hết nước đi và hòa cờ

Bài 11

Bài 12

Đáp án: sau khi Hậu đen ăn tượng thì kiểm soát cột c khiến vua trắng hết nước đi và hòa cờ.

Các khái niệm: cờ bí, thí quân, thủ hòa.