Level 5

Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành level 4.
Thời lượng: 16 tiết (30 phút/tiết).
Mục tiêu khóa học: Khóa học gồm ba chủ đề chính là: “Đòn tấn công đôi”, “Đòn chiếu mở”, “Các phương pháp phòng thủ trong tình thế Vua bị đe dọa chiếu hết”.
Học sinh hoàn thành leve 4-5-6 sẽ đạt hệ số ELO 800-1000.

Nội dung khóa 5:
Bài 32: Chiếu bí trong 2 nước (với ít quân).
Bài 33: Đòn tấn công đôi của Mã.
Bài 34: Đòn tấn công đôi của Xe-Tượng-Vua-Tốt.
Bài 35: Đòn chiếu mở.
Bài 36: Phòng thủ đe dọa chiếu bí.
Bài 37: Kí hiệu ngắn.