Bài 24: Tạo thế chiếu bí

Bài 24: Tạo thế chiếu bí

I. Lý thuyết

Tiếp theo chủ đề các bài 9, 18, 19, trong bài này ta học cách phối hợp các quân cờ với nhau để tạo thế chiếu bí.

Hình 1:

Hình trên Vua đen vẫn thoát qua được qua ô h7. Để tạo thế chiếu bí, ta có 2 cách là đặt một quân trắng kiểm soát ô h7 (Hình 2) hoặc một quân đen tại h7 khiến Vua đen bị ách tắc (Hình 3).

Hình 2

Đặt Mã tại g5 sẽ chặn ô thoát h7.

Hình 3

Đặt Mã đen tại h7 sẽ khiến Vua đen bị ách tắc. Mã ở h7 gọi là “quân cản“.

Hình 4

Hình trên Vua trắng có thể chạy qua 2 ô g1 hoặc h2. Để tạo thế chiếu bí, ta có ba cách như hình 5-6-7 dưới đây. .

Hình 5

Cách 1: đặt một quân làm một lúc 2 nhiệm vụ vừa chặn vừa bảo vệ Xe.

Hình 6

Cách 2: dùng 2 quân đen. Trong đó 1 quân bảo vệ Xe, quân còn lại chặn ô thoát h2.

Hình 7

Cách 3: dùng 1 quân đen bảo vệ Xe và 1 quân trắng tại ô h2 để cản Vua.

II. Thực hành

Bài 1: Đặt Hậu đen ô nào để chiếu bí ?

Đáp án 1

Bài 2: Đặt 1 Xe trắng ô nào để chiếu bí ?

Đáp án 2

Bài 3: Đặt 1 Mã đen + 1 Mã trắng vào hình cờ dưới đây tạo thành thế chiếu bí.

Đáp án 3

Bài 4: Đặt 1 Hậu đen và 1 Tượng trắng.

Đáp án 4

Bài 5: Đặt 1 Tượng đen + 1 Hậu đen

Đáp án 5

Bài 6: Đặt 1 Hậu đen + 1 tốt trắng

Đáp án 6

Bài 7: Đặt 1 Tượng trắng + 1 tốt trắng.

Đáp án 7

Bài 8: Đặt 1 Mã trắng + 1 Mã đen

Đáp án 8

Bài 9: 1 Hậu trắng + 1 tốt đen.

Đáp án 9:

Bài 10: 1 Xe trắng + 1 Mã trắng.

Đáp án 10

Bài 11: 1 Xe trắng + 1 tốt trắng.

Đáp án 11:

Bài 12: 1 Xe trắng + 1 Tượng trắng.

Đáp án 12

Bài 13: 1 Xe đen + 1 Tượng đen.

Đáp án 13

Bài 14: 1 Mã trắng + 1 Tượng trắng.

Đáp án 14

Bài 15: 1 Mã trắng + 1 Tượng trắng

Đáp án 15

Bài 16: 1 Mã trắng + 1 Tượng trắng.

Đáp án 16

Bài 17: 1 Xe trắng + 1 Mã trắng.

Đáp án 17

Bài 18: 1 Hậu trắng + 1 Tượng trắng.

Đáp án 18

Các khái niệm: Quân chiếu, quân chặn, quân cản, quân hỗ trợ.

Adolf Anderssen (1818-1879). Anderssen sinh năm 1818 tại Đức. Mọi người không biết nhiều về ông, chỉ biết ông từng dạy triết học và toán học. Thuở còn đi học, Anderssen đam mê cờ vua, dù lúc này trình độ cờ của ông tăng tiến rất chậm. Năm 1851 ở London nước Anh tổ chức giải cờ vua quốc tế lần thứ nhất, mở ra kỷ nguyên của cờ vua hiện đại. Ở giải đấu lần ấy, Anderssen đoạt chức vô địch, làm chấn động nước Đức và cả làng cờ thế giới.