Bài 21: Bẫy quân

Bài 21: Bẫy quân

I. Quân bị bẫy là gì ?

Một quân cờ gọi là bị bẫy khi nó không có ô thoát khi bị tấn công, hoặc nó bị hạn chế hoạt động. Quân bị bẫy có thể là Xe, Mã, Tượng hoặc Hậu. Riêng Tốt không bị bẫy do di chuyển hạn chế. Trường hợp chiếu bí cũng có thể xem là bẫy Vua.

Ví dụ 1: Hình cờ dưới đây là trận tranh ngôi vô địch thế giới năm 1972 giữa Boris Spassky và Bobby Fischer. Quân Tượng của Fischer ở h2 bị bẫy.

Ví dụ 2: Hình dưới đây Xe đen ở h8 bị hạn chế hoạt động.

II. Thực hành

Trong các bài dưới đây, bạn hãy tìm nước bẫy quân (xem đáp án ở hình tiếp theo).

Bài 1:

Đáp án: Trắng tiến xe f6 để khống chế 2 ô thoát của Mã đen. Tiếp theo, đen buộc phải bỏ Mã.

Bài 2:

Đáp án: Đen tiến Hậu khống chế 4 ô thoát của Mã trắng.

Bài 3:

Bài 4:

Đáp án: Tượng trắng hạn chế hoạt động của Xe đen.

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Đáp án: Tốt trắng chặn đường tốt đen để hạn chế Tượng đen hoạt động

Bài 9

Đáp án: Vua trắng tiến ô e7 hạn chế hoạt động của Vua và Xe đen.

Các khái niệm: bẫy quân, quân bị bẫy, hạn chế hoạt động.