Bài 29: Đòn tấn công đôi

Bài 29: Đòn tấn công đôi

I. Đòn tấn công đôi là gì ?

Đòn tấn công là đòn chiến thuật tấn công hai hay nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Hình 1

Hình 2

II. Các dạng tấn công đôi

Có 3 dạng tấn công đôi:

  1. Quân yếu + quân yếu. Quân yếu tức quân cờ không được bảo vệ hoặc quân cờ nằm trong tầm ngắm của quân đối phương. Ví dụ như hình 1: Hậu đen tấn công cùng một lúc 2 quân cờ không được bảo vệ của đen.
  2. Quân yếu + Vua yếu. Vua yếu tức vua nằm ở vị trí bạo lộ dễ bị chiếu. Ví dụ như hình 2: Mã trắng tấn công Hậu và Vua.
  3. Quân yếu + Ô yếu. Ô yếu tức là khi một bên đe dọa chuyển quân tới ô đó thì lập tức chiếu bí đối phương. Ví dụ như hình 3 dưới đây.

Hình 3: Hậu trắng tấn công Xe và dọa chiếu bí ở f8. Đen buộc phải bỏ Xe để tránh bị chiếu bí.

III. Cách phát hiện đòn tấn công đôi

Để phát hiện được đòn tấn công đôi, ta cần tìm 2 điểm yếu trong hình trận đối phương:

  1. Có thể chiếu Vua ?
  2. Quân cờ nào không được bảo vệ ?
  3. Quân cờ nào của đối phương đang nằm trong tầm ngắm của quân ta ? Có thể gia tăng số quân tấn công vào quân đó không ?
  4. Ta có thể chiếu bí đối phương ở ô nào ?

Hình trên, bên đen có 2 điểm yếu là quân Mã e4 không được bảo vệ và vua có thể chiếu. Trắng đi Ha4 để tấn công cùng lúc 2 điểm yếu này

Bên đen có 2 điểm yếu là quân Mã e4 đang nằm trong tầm ngắm và Vua có thể bị chiếu. Trắng lập tức Ha4 và tiếp theo Hxe4.

Đen có 2 điểm yếu là quân Xc3 và ô g7. Trắng lập tức khai thác với Hd4 dọa bí ở g7, bức đen phải bỏ Xe.

IV. Ván cờ minh họa

Ván cờ minh họa 1

Ván cờ minh họa 2

Ván cờ minh họa 3

V. Bài tập thực hành

Bạn nhấp vào link từng module để làm bài tập tương tác.

Tấn công đôi Vua + Quân yếuSố bài
Module 120
Module 220
Module 320
Tấn công đôi Ô yếu + Quân yếu
Module 410
Module 515

Các khái niệm: tấn công đôi, quân yếu, vua yếu, ô yếu.