Bài 2: Nước đi các quân

Bài 2: Nước đi các quân

I. Nước đi của Xe

Xe di chuyển trên cột dọc và hàng ngang, đi bao nhiêu ô là tùy ý.

Xe tấn công những quân cờ nằm trên đường đi của mình. Ở hình dưới : Xe trắng tấn công Tốt đen ở c7 và xe đen ở g4

Xe bị cản đường khi có quân khác nằm trên đường đi của mình. Hình dưới: Xe trắng không thể nhảy qua đầu tốt đen để đến ô c8 (đỏ) cũng không thể nhảy qua đầu tốt trắng để tới ô h4 (đỏ).

HÌnh dưới : xe trắng không thể ăn xe đen do bị tốt cản đường.

II. Nước đi của Tượng

Tượng di chuyển trên đường chéo, đi bao nhiêu ô là tùy ý. Tượng nằm ô màu nào thì chỉ di chuyển trên ô màu đó. Tượng tấn công những quân cờ nằm trên đường đi của mình. Tượng bị cản đường khi có quân khác nằm trên đường đi của mình.

Tượng tấn công xe đen và tốt đen

Tượng trắng không thể ăn xe do bị tốt cản đường

III. Nước đi của Hậu

Hậu di chuyển trên cột dọc, hàng ngang như xe và đường chéo như tượng, đi bao nhiêu ô là tùy ý. Hậu tấn công những quân cờ nằm trên đường đi của mình. Hậu bị cản đường khi có quân khác nằm trên đường đi của mình.

Hậu tấn công một lúc ba quân đen

Hậu không thể ăn Mã đen do bị Xe cản đường, cũng không thể ăn Tượng đen do bị tượng mình cản đường

IV. Nước đi của Mã

Mã nhảy từ ô này đến ô kia; bước nhảy của Mã chéo 1 ô, thẳng 1 ô. Mã tấn công ở ô cờ mà nó đáp xuống. Mã không bị cản đường do nó có thể nhảy qua đầu quân khác.

Mã trắng có thể nhảy trức tiếp tới ô f (xanh lá) hoặc ô (g3) màu vàng. Bạn có thể hình dung mã đi chéo 1 ô + thẳng 1 ô.

Mã ăn ở ô mà đó đáp xuống (màu vàng)

Mã có thể nhảy qua đầu và đáp xuống ô f2 (màu vàng) để ăn Hậu.

V. Nước đi của Vua

Vua di chuyển từng ô một. Vua đi giống hậu nhưng chỉ được 1 ô. Vua không đi đến ô bị đối phương kiểm soát. Hai vua không được gần nhau.

Lưu ý: Vua là quân cờ duy nhất không bị ăn. Nếu người chơi đi vua vào ô do đối phương kiểm soát thì sẽ phạm lỗi kỹ thuật (3 lỗi sẽ bị xử thua). Người chơi phải đi Vua đến ô hợp lệ hoặc đi một nước khác (trong trường hợp Vua không có nước đi hợp lệ).

Vua không thể ăn Tượng đen vì Xe đang kiểm soát ô e5.

Vua không thể đi qua 3 ô màu vàng (do Xe đen kiểm soát), Vua cũng không thể đi qua 2 ô màu đỏ (do Mã đen kiểm soát). Vua chỉ có thể đi qua ô c5

Vua trắng không thể bước vào các ô màu đỏ do Vua đen kiểm soát và ngược lại.

Các khái niệm: Di chuyển (đi quân), cản đường, tấn công, ăn quân, kiểm soát, Mã nhảy.