Bài 7: Tấn công và phòng thủ

Bài 7: Tấn công và phòng thủ

I. Khái niệm tấn công

Một quân cờ bị tấn công khi nó nằm trong “tầm ngắm” của quân cờ đối phương và bị đe dọa ăn.

Mã đen bị xe và tượng tấn công

II. Khái niệm bảo vệ

Quân cờ được bảo vệ là quân mà khi ta ăn sẽ bị quân đối phương ăn lại.

Mã đen được xe bảo vệ, nếu trắng lấy Hậu ăn thì sẽ bị Xe đen ăn lại. Ở đây, Hậu trắng có thể ăn quân Tượng (không được bảo vệ).

III. Các phương pháp phòng thủ

Để tránh mất quân, bên bị đe dọa ăn quân thường có 4 cách sau, gọi là 4 cách phòng thủ:

  1. Chạy đến ô an toàn
  2. Dùng quân cờ khác bảo vệ
  3. Dùng quân cờ khác che chắn
  4. Ăn quân tấn công.

Xe trắng đang đe dọa ăn xe đen, đen đi nước gì để khỏi mất xe ?

Cách 1: Xe đen chạy khỏi tầm ngắm của xe trắng

Cách 2: Mã đen bảo vệ Xe

Cách 3: Mã đen che chắn cho Xe

Cách 4: Ăn quân Xe trắng

Các khái niệm: bị tấn công, đe dọa ăn, bảo vệ, không được bảo vệ, phòng thủ, che chắn.